ஒருவருக்கு மரணம் ஏற்படுவதற்கு முன் தோன்றும் அறிகுறிகள் – சிவபுராணம்